SUB-JUNIOR CABINET
2018-19

HARSH VERMA (V-C)
SUB JR. CAPTAIN

KRATIGYA BANSAL (IV-B)
SUB JR. HOUSE CAPTAIN
RUBY HOUSE

PALANSHA SINGHAL (V-C)
SUB JR. CAPTAIN

DIVYAN JAIN IV-A
SUB JR. VICE CAPTAIN
TOPAZ HOUSE

KANIKA AGARWAL (V-C)
SUB JR. CAPTAIN

ABHINAV THAKUR (IV-C)
SUB JR. VICE CAPTAIN
EMERALD HOUSE

SIDRA KHAN (V-B)
SUB JR.CAPTAIN

YASH SHRIVASTAV (V-C)
SUB JR.VICE CAPTAIN
2017-18
2016-17
2015-16
2013-14
2012-13