SUB-JUNIOR CABINET
2017-18

RUDRAKSH KAPOOR (V-B)
SUB JR. CAPTAIN

SANIYA JAGGI GUWALANI (VIII-C)
SUB JR. HOUSE CAPTAIN
RUBY HOUSE

SANKALP SHARMA (IV-B)
SUB JR. CAPTAIN

BABLEEN KAUR BINDRA (V-B)
SUB JR. VICE CAPTAIN
TOPAZ HOUSE

DIVYA AGARWAL (V-C)
SUB JR. CAPTAIN

PARTH CHAUHAN (IV-A)
SUB JR. VICE CAPTAIN
EMERALD HOUSE

ANUSHREE GUPTA (V-C)
SUB JR.CAPTAIN

KABEER SAGAR (IV-B)
SUB JR.VICE CAPTAIN
2016-17
2015-16
2013-14
2012-13